ภาษีน่ารู้

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2560

April 17, 2016

ปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงภาษีมีหลายเรื่อง เช่น ภาษีมรดก,ภาษีคณะบุคคล,ภาษีของธุรกิจSMEs ตลอดจนนโยบาย "บัญชีเล่มเดียว" หรือ "บัํญชีชุดเดียว" สิ่งที่ผู้เสียภาษีสับสนค่อน

ข้างมากคือ ในปี 2558 และในปี 2559 จะเสียภาษีในอัตราเท่าใด

Copy Of -คู่มือตรวจใบกำกับภาษีปลอม

December 22, 2015

ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบกำกับภาษีนับว่ามีความสำคัญอย่างมาก

ที่ผู้เสียภาษีนำมาเป็นหลักฐานในการเครดิตหรือขอคืนภาษี

หรือเปรียบเสมือนเป็นหลักฐานทางการเงิน ดังพบถ้าหากว่า
ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้องแล้ว ผู้เสียภาษีนำมาขอเครดิตหรือ

ขอคืนภาษีแล้ว จะทำให้รัฐเกิดความเสียหาย ในการเก็บภาษีเข้ารัฐ

ใบกำกับภาษีที่ไม่ถูกต้องมีหลายกรณี แต่ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่าง

มากก็คือ ใบกำกับภาษีปลอม เพราะว่าเป็นการจงใจเจตนา

ทีjต้องการหลีกเลีjยงภาษีและเป็นความผิดร้ายแรง และในปัจจุบัน

ก็ยังมีผู้เสียภาษีบางกลุ่มทีjยังใช้ใบกำกับภาษีปลอม ซึ่งเป็นปัญหาที่

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจต้องติดตามหรือตรวจให้พบ หรือป้องกันไม่ให้ผู้เสีย

ภาษีนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ โดยหาวิธีการตรวจเพื่อเป็นแนวทางต่อไป

ศาลชำนัญพิเศษ

December 01, 2015

“ศาลชานัญพิเศษ” เป็นศาลชั้นต้นประเภทหนึ่งในระบบศาลยุติธรรม

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลนั้น ๆ เหตุผลสาคัญของ

การจัดตั้งศาลชานัญพิเศษขึ้นเพราะคดีบางประเภทต้องอาศัยความรู้

และ ความชานาญเฉพาะเรื่องแตกต่างจากคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป

ซึ่งควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้และความชานาญ

ในคดีเฉพาะเรื่องนั้น ๆ หรือมีบุคคลซึ่งมิใช่ผู้พิพากษาอาชีพแต่มีความรู้

และ ความเข้าใจในคดีเฉพาะเรื่อง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและได้รับการ

แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วม เป็นองค์คณะในการพิจารณา

พิพากษาคดีด้วย โดยมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาของศาล

เป็นของตนเองโดยเฉพาะแตกต่างไปจากศาลชั้นต้นธรรมดาเพื่อให้เกิด

ความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการอานวยความยุติธรรม

แก่ประชาชน

ปัจจุบันศาลชานัญพิเศษมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่

1. ศาลเยาวชนและครอบครัว

2. ศาลแรงงาน

3. ศาลภาษีอากร

4. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

5. ศาลล้มละลาย

 

Please reload