Cloud Accounting บัญชีออนไลน์

คุณสมบัติโปรแกรม

 

ภาพรวมโปรแกรมบัญชีออนไลน์

โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline เป็นโปรแกรมบัญชี ที่พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเหมาะสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่มีสาขา นอกจากนั้นยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อนสำหรับธุรกิจ สามารถเลือกหน้าจอเมนูได้ 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ระบบจะเชื่อมโยงการทำงานในองค์กรไว้ด้วยกันทั้งหมด การบันทึกข้อมูลเป็นแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานแบบ Real Time โครงสร้างของโปรแกรมถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจนกระทั่งถึงกระบวนการขายสินค้า รวมถึงการเพิ่มและตัดยอดสต็อก โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีซื้อและภาษีขายให้โดยอัตโนมัติ

ในส่วนงานเอกสาร โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline สามารถทำการสั่งพิมพ์เอกสารทั้งหมดออกจากโปรแกรมได้ เช่น ใบส่งของ/กำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ และอื่นๆ โดยในการทำงานผ่าน Internet จะมีข้อดีตรง หาก สาขา กรุงเทพ พิมพ์ใบกำกับภาษีแล้ว ที่ Site ภูเก็ตเป็นผู้พิมพ์ออกมาให้กับลุกค้า กล่าวคือสามารถทำงานแบบ Virtual Office ได้อย่างแท้จริง

โปรแกรมมีปฏิทินแสดงกำหนดวันส่งของ วันนัดรับชำระ และ วันครบกำหนดอื่นๆ เพื่อสะดวกในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และโดยทันที่ที่ผู้ใช้งานบันทึกรายการซื้อสินค้าจะส่งผลให้เพิ่มยอดสต็อก และ ทำการตั้งเจ้าหนี้รวมถึงรายงานภาษีซื้อให้อัตโนมัติ ระบบสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าได้อย่างครบถ้วน และเลือกคำนวณต้นทุนได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น FIFO , Average ในส่วนงานการย้ายคลังซึ่งเป็นจุดเด่นของการประยุกต์ใช้โปรแกรมบัญชีบนอินเทอร์เนตคือ เมื่อผู้ส่งของบันทึกส่งของจากสาขาที่หนึ่ง ไปยังสาขาที่สอง แล้วเมื่อทำการรรับสินค้าจะสามารถบันทึกรับจากสาขาปลายทางได้ทันที ข้อมูลยอดสินค้าจะ Update Real Time ทำให้เกิดความรัดกุมในการบริหารงานคงคลังมากขึ้น ในส่วนของระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรม STRAccountOnline มีหลากหลายหน้าจอเพื่อบันทึกรายการทางบัญชี รวมถึงการปรับปรุงต่างๆ ทางบัญชี และเรียกดูงบการเงินจากระบบได้ โดยในระบบ Internet ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูงบการเงินจากที่ไหนก็ได้ผ่าน Internet

โปรแกรมบัญชี STRAccountOnline ได้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานหน้าจอรวมถึงรายงานต่างๆ ไว้หลายระดับ ทั้งนี้จะรวมไปถึง สิทธิ์ของการอนุมัติเอกสาร ทุกเอกสาร จะต้องผ่านกระบวนการ Approve โดยผู้มีอำนาจ เพื่อเป็นการ ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสารอีกหนนึง นอกจากนั้นในระบบบัญชีแยกประเภทยังมีส่วนของการเก็บข้อมูล เพื่อทำการตรวจสอบ (Audit) ข้อมูลการทำงาน หากผู้ตรวจสอบต้องการทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีแยกประเภทสามารถทำได้โดยเข้าสู่หน้าจอ Audit Trail Report ซึ่งเก็บประวัติการทำงานของ User ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ของ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ STRAccountonline

—ทราบข้อมูล Real Time ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่

สถานที่ใด สามารถต่อ internet เข้ามาดูข้อมูลได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

—ความเร็วสูง ในกรณีที่มีการเชื่อมสาขาในการใช้งาน เนื่องจากโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดย Web Technology ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง VPN

—ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง

สาขา—สามารถทำคลังสินค้าออนไลน์เชื่อมโยงสาขา และควบคุมโดยสำนักงานใหญ่

—ประหยัดค่าเดินทาง ในการไปที่สาขาเพื่อควบคุมการทำงาน และดูข้อมูล สามารถควบคุมภายในกิจการได้โดยดูการทำงานผ่านโปรแกรมโดยใช้ Username และPassword

ควบคุม—โปรแกรมมีการUpdate Version

ตลอดเวลา ทันทีที่เกิดปัญหา ผู้พัฒนาจะทำการแก้ไขให้ได้ทันที

มีระบบ Data warehouse ในตัว ซึ่งสามารถช่วยในด้านการทำวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ผู้ใช้งานสามารถปรับแบบฟอร์มเอกสารได้เองผ่าน Internet ซึ่งสามารถทำได้ง่าย

เหมาะสำหรับกิจการ

 

  • ธุรกิจเจ้าของคนเดียว,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,ร้านค้า,E-commerce,Personal Income tax

  • บริษัทหรือห้างร้านที่มีระบบบัญชีและการเงินอยู่แล้ว แต่ต้องการดูรายงานตัวเลขทางบัญชีและการเงินผ่านระบบออนไลน์หรือบนมือถือ เน้นการทำบัญชีด้านการเงินเพื่อการใช้ข้อมูลของผู้บริหารในการตัดสินใจ

  • เหมาะสำหรับกิจการที่ค้าขายดียอดขายโตขึ้นทุกปี อัตราผลกำไรดีเยี่ยม แต่เงินสดไม่รู้อยู่่ที่ใด เราเน้นนโยบายบัญชีเล่มเดียว กิจการสามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ