Payroll Outsourcing บัญชีเงินเดือนภายนอก

มั่นใจด้วยซอฟต์แวร์คุณภาพ

ขอบเขตให้บริการ

 

มีดังนี้

  •  Personnel data management  บริการจัดเก็บและติดตามความเปลี่ยน แปลงข้อมูลพนักงานตลอดระยะเวลาการ จ้างงาน

  • Payroll Service  บริการจัดทำเงินเดือนพนักงาน คำนวณภาษี และจัดทำรายงานเพื่อส่งกรมสรรพากร,ประกันสังคม,ธนาคาร และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • Employee’s attendance and leave management  บริการจัดเก็บ และ บริหารข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน   รวมถึงการคำนวณรายได้และส่วนหักที่เกี่ยวกับเวลาทำงาน

  • Benefit management  บริการบริหารการจ่ายสวัสดิการทุกประเภทของพนักงาน

  • Performance appraisal  บริการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการทำงานของพนักงาน หรือการขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส

  • Training & development management  บริการจัดเก็บและติดตามความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานและ ผลการประเมินหลังการอบรม พร้อมจัดทำรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Time Attendance

Payroll 

Payroll Outsourcing

 

นโยบายบริษัท

  • รักษาความลับเป็นสำคัญโดยมีสัญญารักษาความลับลูกค้าและสัญญาให้บริการแยกจากกัน

  • ให้บริการถูกต้อง แม่นยำ ตรงต่อเวลา

 

สนใจขอรายละเอียดและใบเสนอราคา

ได้ที่ 089-113-8565