มุมวิชาการ : งานวิจัย

กรณีศึกษา : การล้Œมของ BBC กับ การทุจริต โครงการรับจํานําข้Œาว

February 13, 2016

ABSTRACT : บทความนี้นําเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีทุจริตเกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน โดยเปรียบเทียบ กรณีศึกษาที่เป็นประวัติศาสตร์การเกิดวิกฤติการเงินของประเทศไทยในกรณีการล้มของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2539 กับปัญหาการทุจริตกรณีโครงการรับจํานําข้าวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และทําการวิเคราะห์ประเด็นการทุจริตอันเป็นผลจากจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวคิด COSO 2013 และเชื่อมโยงประเด็นระบบการควบคุมภายในกับมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ผลการศึกษาชี้ให่้เห็น ความสําคัญของการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีคุณภาพ สะท้อนให้เห็นความโปร่งใส เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของ ระบบการรายงานทางการเงิน อันเป็นพื้นฐานสู่การสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจของประเทศ

งานวิจัย :

ดร.จารุณีวงศ์ ลิมปิยะรัตน์ 

อาจารย์ประจําวิทยาลัยนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

1 / 1

Please reload