การบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้Œรายได้Œในอนาคต

ปัจจุบันกิจการมีทางเลือกในการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยมากขึ้น ซึ่งนอกจากนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนแล้ว การระดมทุนยังสามารถทำได้โดยจัดตั้งหรือจัดโครงสร้างทรัพย์สินในรูปของกองทุนเพื่อนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ซึ่งมีทั้งแบบมีกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์(Freehold) หรือเป็นสิทธิการเช่า (Leasehold) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) โดยรูปแบบการจัดตั้งกองทุนเพื่อระดมทุนสามารถแสดงได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload